Історичний факультет МДУ   Вхід для зареєстрованих учасників

Найбільш обговорювані доповіді

[21.02.2011]
ПРЕВЕНТИВНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
[02.03.2011]
РЕГІОНАЛЬНИЙ ПАТРІОТИЗМ ДОНБАСУ НА ПРОТИВАГУ УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛІЗМУ (НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ ДОНЕЦЬКОЇ ПРЕСИ)
[26.02.2011]
МИРОТВОРЧІСТЬ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
[25.02.2011]
ГЕОПОЛІТИЧНЕ СУПЕРНИЦТВО ІРАНУ І США В БЛИЗЬКОСХІДНОМУ РЕГІОНІ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ІРАНСЬКОЇ ЯДЕРНОЇ ПРОГРАМИ
[05.03.2011]
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ФРН
» Статті » Гендер в міжнародних відносинах

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЦЕНТРУ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ОСВІТИ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА 2011 – 2015 РР.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЦЕНТРУ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ОСВІТИ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА 2011 – 2015 РР.

Дегтеренко А. М.,

кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Маріупольського державного університету, директор Центру ґендерних досліджень і освіти МДУ

 

Протягом останніх років гендерні дослідження в Україні охопили й Українське Північне Приазов’я (УПП) та Схід України. У Маріупольському державному університеті як важливому осередку сучасної освіти східного регіону накопичено певний досвід такої діяльності, у рамках якої  проводяться щорічні круглі столи, конференції, диспути, тренінги. Тим часом робота з досягнення ЦРТ (Цілей розвитку тисячоліття) і практичні потреби регіону стали вимогами невідкладного створення центру, у межах якого ініціюються ґендерні дослідження в Українському Північному Приазов’ї та Донбасі, проводяться самостійні дослідження з важливих проблем соціальної організації відносин.

У 2010 році МДУ став переможцем спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні «Програма рівних можливостей і прав жінок в Україні» разом з Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника.

Згідно з меморандумом про співробітництво, підписаним керівництвом ПРООН та МДУ, на базі маріупольського  університету відкривався Центр ґендерних досліджень та освіти.

Робота Центру спрямована на досягнення рівних можливостей для всіх громадян України; формування нових підходів толерантного ставлення до чоловіків та жінок; подолання негативних стереотипів в українському суспільстві та протистояння дискримінації та насильству. Діяльність центру здійснюється за такими напрямками: освітня діяльність (ідея ненасильницької освіти – рівнопартнерського діалогу викладачів і студентів); науково-дослідна діяльність (дослідження гендерних питань, що мають вплив на розвиток людства відповідно до «Цілей розвитку тисячоліття», прийнятих Україною після підписання Декларації Тисячоліття на саміті ООН у 2000 році) та консультативно-правова допомога громадянам – мешканцям Маріуполя та Приазов’я.

Перший напрям – навчальна робота. Організація навчальної діяльності має здійснюватися на основі інтеграції гендерного підходу в навчально-виховний процес. Затвердження принципів гендерної чутливості в навчальному процесі – це найефективніший засіб досягнення основної мети – рівного партнерського діалогу викладачів і студентів. Вивчення особливостей виникнення і поширення гендерних ідей у теорії і практиці вітчизняної та зарубіжної освіти є дієвим механізмом для створення нового підходу до навчального процесу, удосконалення існуючих методик та технологій гендерної освіти. З огляду на опрацьований матеріал висувається необхідність оновлення змісту освіти шляхом впровадження гендерної тематики в навчальні дисципліни і створення відповідних спецкурсів.

Крім того, нагальною є розробка плану роботи навчального закладу.

1.  Реорганізація відносин між викладачами та студентами з урахуванням принципів гендерної чутливості – створення рівнопартнерської моделі освіти в навчальних закладах міста Маріуполя, УПП та всієї України

Вважаємо за доцільне проведення тренінгів для викладачів навчальних закладів всіх рівнів – від дошкільних навчальних закладів до структур післядипломної освіти з метою збереження спадковості традицій.

Передбачається підготовка викладацького складу ВНЗ щодо формування готовності студентів до роботи з гендерного виховання та соціалізації дітей на принципах автономності й інтеграції прийомів науково-педагогічної діяльності (активних та інтерактивних, діалогових, ігрових й індивідуальних методів), єдності дослідницької роботи та викладання, максимальної відкритості гендерних курсів слухачам, руйнування авторитарних моделей навчання та стереотипів у вищому навчальному закладі.

2.  Вдосконалення існуючих методик та технологій гендерної освіти

Розробка лекційних курсів, практичних семінарів, тренінгів для студентської молоді:

1)  «Гендерний підхід у підготовці фахівців ВНЗ»;

2)  «Гендерні установки навчально-виховного процесу»;

3)  «Інноваційні технології у формуванні гендерної культури»;

4)  «Сексизм як соціально-психологічна проблема»;

5)  «Гармонійні відносини: гендерний підхід»;

6)  «Усвідомлення гендерних стереотипів й аналіз гендерних конфліктів»;

7)  «Засвоєння гендерних ролей протягом дитинства»;

8)  «Правове регулювання питань з гендерної політики».

Вдосконалення ненасильницького виховання та освіти, розробка інноваційних тренінгів.

3. Підготовка плеяди гендерно обізнаних  фахівців національної інтелігенції

Організація роботи вузівських олімпіад та конкурсних робіт за гендерною тематикою, а також організація та проведення міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференцій з гендерних питань.

Передбачається підготовка студентів як майбутніх педагогів до проведення навчально-виховної роботи з гендерної соціалізації дітей на принципах егалітарності, обумовлених етнокультурними традиціями етнічних спільнот Українського Північного Приазов’я.

4. Підготовка спеціалістів з гендерної експертизи

Другий напрям роботи – науково-дослідна діяльність передбачатиме роботу в таких напрямках:

По-перше, дослідження гендерних проблем, які мають вплив на розвиток людства

Вибір напряму гендерних досліджень обумовлений зобов’язанням України досягти Цілей тисячоліття в галузі розвитку після підписання Декларації Тисячоліття на Саміті ООН у вересні 2000 року. Аналіз досягнення основних цілей розвитку (подолання бідності, забезпечення доступу до якісної освіти впродовж життя,  забезпечення сталого розвитку довкілля,  поліпшення здоров’я матерів та зменшення дитячої смертності, а також обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування генденції до скорочення їх масштабів) буде здійснюватися через забезпечення гендерної рівності (ціль 6).

По-друге, аналіз гендерної рівності в діяльності органів місцевої, регіональної та центральної влади

У межах цього напряму спільно з органами влади всіх рівнів проводитимуться наукові дослідження, розроблятимуться статистичні  матеріали для підготовки практичних рекомендацій щодо покращення гендерного співвідношення обох статей на рівні не менше від 30 до 70 % у представницьких органах влади та на вищих щаблях виконавчої влади та скорочення  вдвічі розриву в прибутках жінок та чоловіків.

По-третє, моніторинг гендерної ситуації в культурному, соціально-економічному й політичному житті УПП та Сходу України

Так, під час здійснення моніторингу планується проаналізувати:

· існуючу нормативно-правову базу;

· соціальні передумови актуалізації ідей гендерного підходу в умовах розвитку молоді м. Маріуполя, Приазов’я та Сходу України;. 

· ситуації презентації ідей гендерного підходу в системі освіти України; 

· існуючі характеристики основних стратегій інтеграції гендерного підходу у вітчизняну систему освіти. 

Четвертим аспектом  науково-дослідного забезпечення гендерного процесу є:

·  підготовка та видання колективних монографій з гендерної тематики;

·  публікація статей та різних матеріалів за результатами проведення гендерних досліджень у популярних і спеціалізованих виданнях;

·  організація й активізація науково-дослідницької роботи студентів і викладачів у проблемних групах, участі в конкурсах з гендерної тематики, створення гендерної бібліотеки та відеотеки;

·  підготовка кандидатських та докторських дисертацій з гендерної проблематики;

·  систематизація й аналіз міжнародного та українського законодавства з питань гендерних відносин.

Третій напрям роботи – надання консультативної та правової допомоги. У його рамках здійснюватимуться такі види діяльності.

1.  Розробка та впровадження «Гендерної рубрики» у ЗМІ місцевого рівня

·  Проведення блоку науково-популярних програм на місцевому радіо та телебаченні.

·  Розробка Інтернет - ресурсу освітньо-наукового центру гендерних досліджень 3 мовами (українська, російська, англійська).

·  Цикл публікацій у місцевих газетах, журналах.

2.  Забезпечення роботи осередку «Гендерна консультація» для практичної допомоги мешканцям регіону 

Заплановано створити консультаційний пункт у ГОЦ МДГУ з прав жінок і чоловіків для  допомоги громадянам у вирішенні гендерних протиріч.

Створення інформаційних стендів з проблематики гендеру в ЗОШ, ПТУ, технікумах, ВНЗ м. Маріуполя та Приазов’я, а також створення спеціалізованих інформаційних стендів у публічних та спеціалізованих бібліотеках м. Маріуполя та регіону в цілому.

3. Проведення відкритих круглих столів, форумів, диспутів за гендерною тематикою

Центр гендерних досліджень і освіти передбачатиме організацію і проведення, спільно з місцевими органами влади, відкритих круглих столів, форумів з актуальних гендерних проблем з метою розвитку гендерної чутливості у громадськості.

4.  Підготовку та видання довідників та збірників  з прав та обов’язків  жінок і чоловіків

З метою підвищення ефективності процесу утвердження гендерної рівності необхідно підготувати й видати словники-довідники дефініцій термінів з гендерної тематики,  збірників науково-популярних статей.

Запланована робота  висвітлюватиметься в засобах масової інформації. Окрім цього, отримані результати гендерних досліджень оприлюднюватимуться в ході науково-практичних, методичних конференцій місцевого, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Отже, реалізація всіх пунктів стратегії стане одним з кроків до будівництва громадянського суспільства в України.

Категорія: Гендер в міжнародних відносинах | Дата: 17.03.2011
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Copyright Istfak-MDU © 2008-2018